HOA TRẮNG

 
HOA TRẮNG - TRANH ĐOÀN THANH THỦY - CALIFORNIA 01/2011